Сеньків Ольга Михайлівна

Сеньків Ольга Михайлівна – кандидат педагогічних наук, посада доцент. 2013 року захистила дисертацію “Спадщина К. Д. Ушинського в рецепції вітчизняних педагогів”. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: методика викладання іноземної мови, рецепція педагогічної спадщини, теорія номінування, неологія, словотвір англійської мови.

 

 

 Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Демків Ю., Сікора Л., Сеньків О. Практична граматика: Неособові форми дієслова (The Verbals): Навчальний посібник [для студентів спеціальності 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська)]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 130 с.
 2. Витрикуш Б. О., Сеньків О. М. Практичний курс другої іноземної мови: тренувальні вправи для організації самостійної роботи: Навчальний посібник [для студентів спеціальності 6.020303 «Філологія. Мова і література (німецька, англійська)», 6.020303 «Філологія. Мова і література (французька, англійська)»]. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 98 с.
 3. Витрикуш Б.О., Демків Ю.М., Сеньків О.М. Практичний курс англійської мови як другої іноземної: тренувальні вправи для організації самостійної роботи: Навчальний посібник [для підготовки фахівців галузі 0203 «Гуманітарні науки» спеціальності 6.020303 «Філологія. Мова і література (німецька, французька»]. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 86 с.
 4. Витрикуш Б.О., Демків Ю.М., Сеньків О.М. Практика усного і писемного мовлення: комплекс вправ для організації самостійної роботи з теми My Home is my Castle (до підручника Upstream Intermediate by Virginia Evans, Jenny Dooley): Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.020303 Філологія* Мова і література (англійська) галузі знань 0203 «Гуманітарні науки». – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 107 с.
 5. Витрикуш Б.О., Демків Ю.М., Сеньків О.М. Практика усного і писемного мовлення: комплекс вправ для організації самостійної роботи з теми While There's Life, There's Hope (до підручника Upstream Intermediate): навчальний посібник. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 106 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Сеньків О. Висвітлення зарубіжного педагогічного досвіду у творчій спадщині Костянтина Ушинського // Молодь і ринок. – 2012. – № 12. – С. 144–149.
 2. Сеньків О.М., Витрикуш Б.О. Використання онлайн-ресурсів при навчанні англомовної лексики учнів молодшого шкільного віку (фрагмент уроку "Мій будинок. Моя квартира") // Молодь і ринок. – 2014. – № 6. – С. 118-121.
 3. Сеньків О. Зоосемічний компонент у прислів‘ях та приказках: зіставний аспект (на матеріалі англійської та української мов) // Наукові записки ВДПУ. – Серія: Філологія. – № 20. – Вінниця, 2014. – С. 282-289.
 4. Сеньків О. Проблема формування англомовної фонологічної компетенції у студентів молодших курсів // Studia Methologica. – № 39. – Тернопіль, 2014. – С. 192-197.
 5. Сеньків О. Індивідуально-авторське словотворення у творах жанру фентезі // Науковий вісник ДДПУ. Серія "Філологічні науки" (Мовознавство). – Дрогобич, 2015.– № 3. – С. 238-244.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Сеньків О.М. Науково-педагогічна спадщина Костянтина Ушинського в радянській історіографії // Wybrane zagadnienia wychowania narodowego, edukacji regionalnej i kształcenia nauczycieli. – Jarosław, 2012. – Tom 3. – C. 167 – 175.

 

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Сеньків О. М. Неологізми-скорочення в англомовних версіях міжнародних соцмереж / О. М. Сеньків, О. І. Летнянка // Молодий вчений. – 2016. – № 6 (33). – С. 379-386.
 2. Тимчук О.Т., Сеньків О.М. Функціональний аспект прецедентних текстів / Тимчук О.Т., Сеньків О.М. // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 251 – 254.