Сікора Лілія Тадеївна

Сікора Лілія Тадеївна – старший викладач. Працює над дисертаційним дослідженням “Сакральна символіка у феміністичній літературі початку ХХ століття”. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблема sacrum і profanum у творах жінок-письменниць Англії, України та Польщі початку ХХ століття.

Контактні засоби зв'язку: sikoraliliia68@gmail.com

 

 Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Сікора Л., Сирко І., Скварок Н. Perfect Tenses. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2007  - 52 с.
 2. Сікора Л.Т., Бойчук Н.В., Бібік В.Б.,Білецька О.В. та інші. Практикум з комунікативної граматики англійської мови. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2007. – 307 с.
 3. Сікора Л.Т., Стасінчук Л.Т. Ази англійської фонетики. Навчальний посібник для підготовки ОКР “Бакалавр” спеціальності “ПМСО. Англійська мова та література”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 140 с.
 4. Сікора Л. Практика усного та писемного мовлення: вправи для опрацювання текстів домашнього читання (на матеріалі творів “The Prince and the Pauper” by M. Twain і “Magnolia Buildings” by E. Stuckley). Навчальний посібник для студентів спеціальності 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська)». – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка, 2011. – 43 с.
 5. Сікора Л., Демків Ю., Скварок Н. Практична граматика: Пасивний стан. Каузативна форма. Навчальний посібник для студентів І-ІІ курсів спеціальності 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська)». – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка, 2012. – 90 с.
 6. Сікора Л.Т., Бойчук Н.В. та ін. Практична фонетика англійської мови. Частина 1. Навчальний посібник з практичної фонетики англійської мови для студентів І курсу напряму підготовки 0203 Гуманітарні науки, спеціальності «6.020303 Філологія. Мова і література (англійська)». - Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 268 с.
 7. Сікора Л.Т., Демків Ю.М., Сеньків О.М. Неособові форми дієслова:інфінітив, герундій, дієприкметник. Навчальний посібник для студентів ІІІ курсу спец.6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська)». – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013 – 130 с.
 8. Сікора Л., Демків Ю. Практична граматика: Прикметник Прислівник (Adjective. Adverb). Навчальний посібник для студентів спеціальності 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська)». – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка, 2014. – 58 с.
 9. Сікора Л., Чернявська А. Практична граматика: вправи для самостійного опрацювання студентами заочної форми навчання (І курс. Пасивний стан. Каузативна форма). Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців І бакалаврського рівня вищої освіти, галузі 0203 «Гуманітарні науки» спеціальності 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська)». - Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка, 2015. – 54 с.
 10. Сікора Л., Мецан І. Практика усного та писемного мовлення: Spread the News. Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців І бакалаврського рівня вищої освіти, галузі 0203 «Гуманітарні науки» спеціальності 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська)». - Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка, 2016. – 70 с.
 11. Сікора Л.Т., Петришин О.Л., Петриця Л.І. Практика усного та писемного мовлення: комплекс завдань для формування лексико-граматичної компетенції студентів. Частина ІІ: навчально-методичний посібник / О.Л. Петришин, Л.І. Петриця, Л.Т. Сікора. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 120 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Сікора Л.Т. Теорія і практика фемінізму у європейській літературі на початку ХХ ст. // Античність – сучасність (питання філології). – Донецьк: ДонНУ, 2001. – Вип. 2. – С. 17 – 21.
 2. Сікора Л.Т. Проблема sacrum и ее феминистские аспекты у Вячеслава Иванова // Наукові записки Харківського держ. пед. ун-ту ім. Г.С. Сковороди. Серія літературознавство. – Харків, 2001. – Вип. 1 (28). – С. 205 – 212.
 3. Сікора Л.Т. Sacrum у контексті феміністичної проблематики: аспекти інтерпретації в романі Ольги Кобилянської «Апостол черні» // Літературознавчий збірник. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – Вип. 17-18. – С. 105-115.
 4. Сікора Л.Т. Феміністичний дискурс творчості Лесі Українки // Наукові праці і науково-методичний журнал. – Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2012 – С. 87-96.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Сікора Л.Т. Феминистское sacrum Вячеслава Иванова // Duchowość i sacrum w literaturze emigracyjnej Słowian Wschodnich / red. Anna Woźniak, Mirosława Kawecka. – Lublin, 2002. – S. 125 – 132.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Сікора Л.Т. Жіноча проза як спроба самовизначення жінки в якості суб’єкта // Молодий вчений. - 2017. - № 4.3 (44.3). - С. 237-240.