Сліпецька Віра Дмитрівна

Сліпецька Віра Дмитрівна – кандидат філологічних наук, доцент. В травні 2008 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Англомовна термінологія штучного інтелекту в контексті інших терміносистем (досвід лінгвостатистичного аналізу)», спеціальність 10.02.04 – германські мови. З жовтня 2008 року – заступник декана факультету романо-германської філології з наукової роботи. З лютого 2011 року – заступник декана факультету романо-германської філології з навчальної роботи.

Сфера наукових зацікавлень: лінгвістика емоцій.

Контактні засоби зв'язку: vslipetska@ukr.net

 

Перелік публікацій

Монографії

 1. Сліпецька В.Д. Вербалізація негативних емоцій в українській, російській і англійській лінгвокультурах (на матеріалі фразеологічних одиниць та паремій з концептом вода) // «Вода» в славянской фразеологии и паремиологии. Коллективная монография - Budapest, 2013 – С.577-581.
 2. Сліпецька В.Д. Лінгвістика емоцій: етапи формування і розвитку: Бібліографічний покажчик. – Дрогобич, 2017. – 360 c.

 

Посібники з грифом університету

 1. Сліпецька В.Д. History of English: Theory and Practice. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 96 с.
 2. Космеда Т.А., Ляховин О.Б., Сирко І. М., Сліпецька В. Д. Загальне мовознавство в текстах для бакалаврів: Навчальний посібник. (Рекомендовано до друку Вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка), Дрогобич: видавничо-редакційний відділ ДДПУ їм. Івана Франка, 2013. – 80 с.
 3. Сліпецька В.Д. Історія англійської мови. Методичні рекомендації до семінарських занять. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 32 с.
 4. Сліпецька В.Д. ENGLISH LEXICOLOGY: THEORY AND PRACTICE: Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ їм. Івана Франка, 2009. – 189 с.
 5. Сліпецька В.Д. COUNTRY STUDIES: THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND: Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ їм. Івана Франка, 2010. – 188 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Сліпецька В.Д.Прокляття як засіб репрезентації негативної комунікації // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г. Сковороди. – Вип. 32. – Харків, 2011. – С. 236-241
 2. Сліпецька В.Д. Негатив у комунікації: маніпулятивні стратегії і тактики конфліктного спілкування // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – Вип. 62. – Житомир, 2012. – С. 163-166
 3. Сліпецька В.Д. Гнів як причина з'яви конфліктної ситуації в комунікації (на матеріалі паремій української, російської, англійської мов) // Вісник Запорізького національного університету. – Вип. 53. – Запоріжжя, 2012. – С. 157-160
 4. Сліпецька В.Д. Засоби вираження негативної оцінки та негативних емоцій в українській та російській лінгвокультурах (на матеріалі повісті М. Гоголя "Вечори на хуторі біля Диканьки") // Лінгвістичні дослідження. – Вип. 34. – Харків: Харківський національний педагогічний університет ім. Г. Сковороди, 2012. – С. 261-268
 5. Сліпецька В.Д. Прагмалінгвістичний аспект дослідження антропонімів (на матеріалі укр. та англ. лінгвокультур) // Східно-український лінгвістичний збірник. – Вип.14 – Донецьк: Донецький національний університет, 2012. – С. 9
 6. Сліпецька В.Д. Комунікативний простір нашого буття у світлі теорії мовної відносності Е.Сепіра-Б.Уорфа // Лінгвістичні дослідження: збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 35. – С. 232-239
 7. Сліпецька В.Д. Статус вигуку в сучасній науковій парадигмі лінгвістичних знань:проекція на українську,російську й англійську лінгвокультур. Міжнародна науково-теоретична конференція // Лінгвістичні студії: збірник наукових праць. – Донецьк, 2013. – Вип. 27. – С. 145-149
 8. Сліпецька В.Д. Паремії як поведінкові мовленнєві формули репрезентації негативних емоцій і станів (на матеріалі української, російської й англійської лінгвокультур) // Науковий вісник Херсонського державного університету, серія «Лінгвістика». – Херсон, 2013. – Вип. 19. - С. 178-183
 9. Сліпецька В.Д. Вербалізація негативних емоцій у пареміях (на матеріалі української, російської, англійської та німецької лінгвокультур) // Наукові записки, серія «Філологічна». - Острог, 2012 – Вип.30. – С. 225-228
 10. Сліпецька В.Д. Відображення законів комунікації у пареміях (на матеріалі української, російської та англійської мов) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 164-166
 11. Сліпецька В.Д. Вербалізація негативних емоцій: тенденції формування нового мовленнєвого стандарту // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: “Філологічні науки (мовознавство)”. – № 3. – Дрогобич, 2015. – C. 250 – 255
 12. Сліпецька В.Д. Мовленнєві жанри сварка, суперечка як різновиди діалогічного мовлення під час негативної комунікації в українській, російській, англійській лінгвокультурах (на матеріалі творів І. Нечуй-Левицького, М. Гоголя, Ч. Дікенса) // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць. – Вип. 34. – Харків: Харківський національний педагогічний університет ім. Г. Сковороди, 2016. – С. 93-100.
 13. Сліпецька В.Д. Олександр Потебня і лінгвістика емоцій // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.  – Вип. 74. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2016. – C. 39-42.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Сліпецька В.Д. Вияв негативних емоцій в українській, російській і англійській лінгвокультурах: мовленнєвий жанр прокляття // Studia Ukrainica Posnaniensia. – Zeszyt 1. – Poznań: Uniw. Fdama Mickewicza w Poznaniu, 2013.
 2. Сліпецька В.Д. Рассказ А.Чехова «Человек в футляре» в аспекте интерлингвокультурологии: концептуализация украинской ментальности // Сб. научных трудов по материалам первой международной научной конференции. – Санкт-Петербург, 2013 – С. 81-88
 3. Сліпецька В.Д. Verbalization of negative emotions: archaic and innovative means // Studia Rossica Posnaniensia. – Vol. XXXIX. – Poznań: Adam Mickiewicz University Press, 2014. – Р. 323-330
 4. Сліпецька В.Д. Взаємозв’язок понять емоційність, оцінка, експресивність – актуальна проблема лінгвістичної теорії емоцій // Studia Ukrainica Poznaniensia. – Zeszyt IV. – Poznan: Adam Mickiewicz University Press, 2016. – С. 149-154.
 5. Сліпецька В.Д. Лінгвістика емоцій: етапи формування і розвитку // Збірник наукових праць «Україністика і слов’янський світ» з нагоди 25-річчя українських студій у Белградському університеті. – Белград, 2017. – С. 201-210.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Сліпецька В.Д. Сursings as Behaviour Speech Foprmulas that Verbalize Negative Emotions and States Linguistic Studies // International Collection of Scientific Papers. – Vol. 29. – Donetsk, 2014. – Р. 196-200.
 2. Сліпецька В.Д. Репрезентація негативних емоцій у писемному мовленні як стимул моделювання прагматичної пунктуаційної норми (на матеріалі аналізу творів І. Нечуй-Левицького, М. Гоголя, Ч. Діккенса) // Studia Ukrainica Posnaniensia. – Vol. V. – Poznan, 2017. – P. 189-194.