Соболь Лілія Ігорівна

Соболь Лілія Ігорівна – кандидат філологічних наук, викладач кафедри практики англійської мови. У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Явище семантизації графем української лінгвокультури та їхня прагматика". Автор понад 25 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: явище семантизації та лексикалізації графем української та англійської мов.

Контактні засоби зв'язку: lilia.sobol@gmail.com

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Практична фонетика англійської мови Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки "6.020303 Філологія* (Мова і література -(англійська)) " / Укладачі: Бойчук Н., Брода М., Соболь Л.  та ін. –– Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2012. – 267 с.
 2. Соболь Л. І. Практика усного та писемного мовлення: земля в наших руках: Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки "6.020303 Філологія* (Мова і література (англійська))" / М.М.Кравців, Л.І. Соболь. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2012. – 73.
 3. Практична фонетика англійської мови. Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки "6.020303 Філологія* (Мова і література (англійська))" / Укладачі: Бойчук Н., Брода М., Соболь Л. та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2013. – 168 с.
 4. Соболь Л. І. Практика усного та писемного мовлення: готелі України : Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки "6.020303 Філологія* (Мова і література (англійська))" / М.М.Кравців, Л.І. Соболь. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2013. – 94 с.
 5. Соболь Л. І. Практика усного та писемного мовлення: Комплекс вправ до теми “Shopping while Travelling” на основі підручника Upstream Intermediate : Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки "6.020303 Філологія* (Мова і література (англійська))" / М.М.Кравців, Л.І. Соболь. – Дрогобич: Редакційно видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2014. – 88 с.
 6. Соболь Л. І. Практика усного та писемного мовлення: Комплекс вправ до теми: “Health and Sport” на основі підручника Upstream Intermediate : Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки "6.020303 Філологія* (Мова і література (англійська)) " / М.М.Кравців, Л.І. Соболь. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2015. – 68 с.
 7. Соболь Л. І. Практика усного та писемного мовлення: комплекс вправ до теми «Спорт у нашому житті» (до підручника Upstream Intermediate by Virginia Evans, Jenny Dooley) : Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 6.020303 Філологія (англійська мова і література), галузі знань 0203 Гуманітарні науки / М.М.Кравців, Л.І. Соболь – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2016. – 90 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Соболь Л. І. Засвоєння українського алфавіту – актуальна проблема курсу “Українська мова як іноземна”: аналіз дидактичної практики і авторські пропозиції / Л. І. Соболь // Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Збірник наукових праць. Львів, 2015. Випуск 11. – С 113 – 119.
 2. Соболь Л. І. Літери як наслідок взаємодії лінгвокультур різних народів: узагальнення діахронічного аналізу / Л. І. Соболь // Вісник Житомирського державного університету – Вип. 65. – Житомир, 2012. – С. 210-213
 3. Соболь Л. І. Назви літер у складі паремій української мови: семантика і прагматика / Л. І. Соболь // Волинь філологічна: текст і контекст. Актуальні проблеми сучасного мовознавства : зб. наук. пр. / упоряд. І.П. Левчук. – Луцьк : Волин. Нац. Ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – Вип. 14. – С. 225-235.
 4. Соболь Л.І. Номінації літер – джерело поповнення українського та російського ономастиконів / Л. І. Соболь // Восточноукраинский лингвистический сборник. Сборник научных трудов. – Вып. 14 // Редколлегия: Е. С. Отин (отв.ред) и др. – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С.122–132.
 5. Соболь Л. І. Порушення орфографічних норм як спосіб формування авторського ідіостилю / Л. І. Соболь // Лінгвістичні дослідження : Збірник наукових праць Харківського національного пед. у-ту ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. - Вип.43 . – С. 100 –109 .
 6. Соболь Л. І. Прагматична функція літер у формуванні системи сучасних номенів / Л. І. Соболь // Лінгвістичні дослідження : Збірник наукових праць Харківського національного пед. у-ту ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. - Вип. 35. – С. 56 – 63.
 7. Соболь Л. І. Принципи засвоєння літер українського алфавіту: діахронно-сихронний аналіз / Л. І. Соболь // Науковий вісник ДДПУ ім.Івана Франка, серія: “Філологічні науки”(мовознавство): Збірник наукових праць. – Дрогобич, 2015. - № 3. – С. 262 – 268.
 8. Соболь Л. І. Семантизація звуко-букви як універсальне мовне явище (на матеріалі української, російської і англійської лінгвокультур) / Л. І. Соболь // Лінгвістичні дослідження : Збірник наукових праць Харківського національного пед. у-ту ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. - Вип. 33. – С. 104 – 110.
 9. Соболь Л. І. Функціонування назв літер у художньому тексті: моделювання індивідуально-образних смислів / Л. І. Соболь // Лінгвістичні дослідження : Збірник наукових праць Харківського національного пед. у-ту ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. - Вип. 38. – С. 56 – 63.
 10. Соболь Л.І. Порушення орфографічних норм як спосіб формування авторського ідіостилю / Л. І. Соболь // Лінгвістичні дослідження : зб. наук.пр. Харків. нац. пед. у-ту ім. Г. С. Сковороди./ за ред. проф. К. Ю. Голобородька. – Харків, 2016. – Вип. 43. – С. 100–109.
 11. Соболь Л.І. Актуалізація назв літер та їхніх похідних у релігійному стилі і його вплив на інші стилі мовлення // Лінгвостилістичні студії : наук. журн. / гол. ред. С. К. Богдан. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – Вип. 4. – С. 209 – 221.
 12. Соболь Л.І.  Графічні системи слов’янських мов : взаємовплив та прагматика / Т. А. Космеда, Л. І. Соболь  // Наук. праці : науково-методичний журнал / гол. ред. проф. Л. П. Клименко. – Вип. 266. – Т. 278. Філологія. Мовознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – С. 63 – 68.

 

Статті в зарубіжних виданнях

 1. Соболь Л. І. Звуко-букви латиниці у формуванні системи українських номенів / Марія Кравців, Лілія Соболь // Materialy X mezinarodni vedecko – prakticka conference ‘Dny vedy - 2014’. – Dil 20/Filologicke vedy: - Praha: Publishing House «Education and Science», 2014. - С.33–39.
 2. Соболь Л. І. Писемна традиція слов’ян: внутрішня форма протобукв і їх трансформація / Л. І. Соболь // Słowo. Tekst. Czas XI. Frazeologia słowiańska w aspekcie onomazjologicznym, lingwokulturologicznym i frazeograficznym / pod. red. Mirosławy Hordy, Walerego Mokijenki, Tomasza Szutkowskiego i Harrego Waltera. – Szczecin-Greifswald, 2012. –  С. 72–75.
 3. Соболь Л. І. Актуалізація назв літер та похідних від них у сучасній українській публіцистиці / Л. І. Соболь // Studia Ukrainica Posnaniensia. Zeszyt IV. – Poznan:UАM w Poznaniu, 2016. – С. 155–167.