Сторонська Оксана Степанівна

Сторонська Оксана Степанівна – доцент, кандидат педагогічних наук. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічна спадщина М.Монтессорі у дослідженнях вітчизняних і зарубіжних вчених». Автор понад 25 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: зарубіжна педагогіка; методика викладання іноземної мови.

Контактні засоби зв'язку: storonskao@ukr.net

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Сторонська О.С. Практикум з німецької мови: мистецтво : навчально-методичний посібник / О.С. Сторонська, О.І. Садлівська, З.О. Муль. – Дрогобич : Швидкодрук, 2013. – 144 с.
 2. Сторонська О.С. Практичний курс німецької мови: мистецтво в Україні та Німеччині : навчально-методичний посібник  / О.С. Сторонська, О.М. Матвіїішин, Г.Б. Мелех. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 156 с.
 3. Сторонська О.С. Практичний курс німецької мови: система освіти в Німеччині та Україні : навчально-методичний посібник / О.С. Сторонська, Г.Б. Мелех. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 104 с.
 4. Сторонська О.С. Практика усного та писемного мовлення : навчально-методичний посібник / О.С. Сторонська, О.А. Сивик. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 80 с.
 5. Сторонська О.С. Практичний курс німецької мови: Навчання в університеті. Покупки та одяг / О.С. Сторонська. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 90 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Сторонська О.С. Навчання мови дітей дошкільного віку в системі Марії Монтессорі / О.С. Сторонська // Людинознавчі студії : Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко (головний редактор), М. Чепіль, А. Федорович та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – Випуск 21. Педагогіка. − С. 86 – 97.
 2. Сторонська О.С. Моральне виховання дітей дошкільного віку в контексті педагогічних ідей Марії Монтессорі / О.С. Сторонська // Молодь і ринок. – 2010. − № 6 (65). − С. 121 – 125.
 3. Сторонська О.С. Проблема особистісної активності дитини-дошкільника та шляхи її оптимізації у системі Марії Монтессорі / О.С. Сторонська // Наукові записки. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – Вип. LXXXIX (89). – С. 197 – 204.
 4. Сторонська О.С. Теоретичне осмислення та оцінка педагогічної системи М. Монтессорі її англомовними сучасниками / О.С. Сторонська // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2011. – № 2. – С. 247 – 252.
 5. Сторонська О.С. Рецепція педагогіки М. Монтессорі в німецькій icторико-педагогічній думці першої третини ХХ ст. / О.С. Сторонська // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. –  Слов’янськ : СДПУ, 2011. – Вип. LV. – Ч. І. – С. 162 – 172.
 6. Сторонська О.С. Педагогічна спадщина М. Монтессорі в контексті розвитку сучасної німецької школи / О.С. Сторонська // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка.  –  Івано-Франківськ : ПНУ імені Василя Стефаника, 2011. – Вип. ХL. – Ч. 3. – С. 39 – 42.
 7. Сторонська О.С. Рецепція та інтерпретація освітньої концепції М. Монтессорі у вітчизняній історико-педагогічній думці початку ХХ століття / О.С. Сторонська // Молодь і ринок. – 2012. – № 2 (85). – С. 166 – 170.
 8. Сторонська О.С. Рух за виховання через мистецтво як напрям німецької реформаторської педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ століття / О.С. Сторонська // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – Вип. 48. – С. 260 – 265.
 9. Сторонська О.С. Формування стратегій вивчення іноземної мови як науково-методична проблема / О.С. Сторонська // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці : Видавничий дім “Родовід”, 2014. – Вип. 692 – 693 : Германська філологія. – С. 253 – 256.
 10. Сторонська О.С. Інтерактивні та комунікативні процеси в навчанні іноземної мови / О.С. Сторонська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – Вип. 43. – Вінниця : ТОВ “Нілан ЛТД”, 2015. – C. 84 – 87.
 11. Сторонська О.С.  Культурологічний підхід до совіти і виховання в науково-педагогічній спадщині Т. Літта / О.С. Сторонська // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2015. – Вип. 1. – С. 341 – 346.
 12. Сторонська О.С. Неокомунікативний підхід як методологічна парадигма навчання іноземної мови / О.С. Сторонська // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні науки. – № 20. – Черкаси : Видавничий відділ ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2015. – С. 49 – 53.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Сторонська О.С. Теоретико-методичні засади навчання іноземної мови у контексті Монтессорі-педагогіки / О.С. Сторонська // Zbiór raportów naukowych. Teoretyczne і praktyczne innowacje naukowe (29.01.2013 – 31.01.2013). – Kraków: “Diamond trading tour”, 2013. – S. 22 – 24.
 2. Сторонська О.С. Історико-культурний контекст реформаторського руху у німецькій педагогіці кінця ХІХ – початку ХХ століття / О.С. Сторонська // Zbiór raportów naukowych “Badania naukowe naszych czasow” (29.10.2013 –  30.10.2013). – Katowice: “Diamond trading tour”, 2013. – S. 32 – 36.
 3. Сторонська О.С. Навчальні стратегії як інструмент автономізації студентів у процесі вивчення іноземної мови / О.С. Сторонська // Zbiór raportów naukowych. Nauka і utworzenie XXI Stulecia: Teoria, Praktyka, Innowacje (29.11.2013 – 30.11.2013). – Opole: “Diamond trading tour”, 2013. – S. 70 – 73.
 4. Сторонська О.С. Етапи формування навчально-стратегічної компетенції учнів у процесі іншомовної освіти / О.С. Сторонська // Zbiór raportów naukowych. Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki (30.05.2016 – 31.05.2016). – Lublin: “Diamond trading tour”, 2016. – S. 48 – 51.