Ступницька Галина Ігорівна

Ступницька Галина Ігорівна - викладач. Працює над кандидатською дисертацією «Жанрові особливості комедії в англійській, німецькій, українській драматургії (кінець XIX – початок XX ст.)». Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: англійська філологія, компаративістика.

 

 Перелік публікацій

Монографії

 1. Ступницька Г. І. Комедія в англійській та українській драматургії на зламі XIX – початку XX століть. Монографія. – Дрогобич: Посвіт, 2010. – 160с.
 2. Ступницька Г.І.   Комедія   в   англійській   та   українській   драматургії:    жанрові особливості  /  Галина Ступницька. –  Монографія. Дрогобич: Посвіт, 2017. 176с.

 

Посібники з грифом МОН України

 1. Зимомря М. І., Гвоздяк О., Ступницька Г. І., Маркова М. Текст. Система. Поетика жанру. Розділ навчального посібника «Жанрові особливості комедій О. Вайлда «Ідеальний чоловік» та Б. Шоу «Людина та надлюдина» / Микола Зимомря, Ольга Гвоздяк, Галина Ступницька, Мар’яна Маркова. – Вид. друге, допов. / за ред. Г. Семенюка, М. Зимомрі, М. Ткачука. – Київ-Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 464с. / С. 131 – 166.

 

Посібники з грифом університету

 1. Бойчук Н. В., Ступницька Г. І. та ін. «Комунікативний підхід до вивчення лексики англійської мови» / Н. Бойчук, О. Паньків, Г. Ступницька та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 293 с. / С. 89 – 109.
 2. Зимомря М. І., Ступницька Г. І., Маркова М. Текст. Система. Поетика жанру. Розділ навчального посібника «Жанрові особливості комедій О. Вайлда «Ідеальний чоловік» та Б. Шоу «Людина та надлюдина» / Микола Зимомря, Галина Ступницька, Мар’яна Маркова / за ред. Г. Семенюка, М. Зимомрі, М. Ткачука. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 444с. / С. 125 – 161.
 3. Бура І. В., Скварок Н. Ю., Ступницька Г. І. Практика усного та писемного мовлення: Телефон. Телебачення та радіо [для студентів напряму підготовки 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська)»]. Навчально-методичний посібник / Ірина Бура, Наталія Скварок, Галина Ступницька. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 134 с.
 4. Бойчук Н. В., Баран В. М., Ступницька Г. І. та ін. Практична фонетика англійської мови. Частина 1. Навчальний посібник для студентів І курсу спеціальності 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська)» / Н. Бойчук, В. Баран, Г. Ступницька та ін. - Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 268 с. / С. 166 – 171.
 5. Бойчук Н. В., Баран В. М., Ступницька Г. І. та ін. Практична фонетика англійської мови. Частина 2. Навчальний посібник для студентів ІІ курсу спеціальності 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська)» / Н. Бойчук, В. Баран, Г. Ступницька та ін. - Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 170 с.
 6. Дубравська З., Ступницька Г., Вороняк Н. Практична граматика: злічувані та незлічувані іменники. Множина та присвійний відмінок іменників. Навчально-методичний посібник [для студентів спеціальності 6.020303 «Філологія (Мова і література (англійська))»] / Зоряна Дубравська, Галина Ступницька, Надія Вороняк. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 60 с.
 7. Дубравська З. Р., Ступницька Г. І. Практика усного та писемного мовлення: тексти та завдання для домашнього читання. Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців спеціальності 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська)» / Зоряна Дубравська, Галина Ступницька. - Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 118 с.
 8. Зимомря І. М., Вишинський В. С., Летнянчин П. П., Ступницька Г. І. Практичний курс другої іноземної мови: ФРН. Німецькомовні країни / Іван Зимомря, Володимир Вишинський, Петро Летнянчин, Галина Ступницька. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 176 с.
 9. Дубравська З. Р., Ступницька Г. І. Практична граматика англійської мови: займенник. Навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців І (бакалаврського) рівня напряму підготовки 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська)»] / Зоряна Дубравська, Галина Ступницька. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2015. – 76 с.
 10. Дубравська З. Р., Ступницька Г. І. Практика усного та писемного мовлення: тренувальні вправи для організації самостійної роботи студентів з теми «You Are What You Eat». Навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 6.020303 Філологія (англійська мова і література), галузі знань 0203 Гуманітарні науки] / Зоряна Дубравська, Галина Ступницька. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2016. – 100 с.
 11. Ступницька Г.І., Дубравська З.Р. Практика усного та писемного мовлення: комплекс текстів та вправ для самостійної роботи студентів з теми “Every Man to His Taste” : навчально-методичний посібник / Галина Ступницька, Зоряна Дубравська. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2017. – 104 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Ступницька Г. І. Англомовна література в Україні на сторінках журналу «Всесвіт» (1958 – 2000) / Галина Ступницька // Наукові записки. – Вип. 69. – Кіровоград, 2006. – С. 176 – 181.
 2. Ступницька Г. І. Ідейно-художні виміри літературного характеру в комедії Б. Шоу «Людина та надлюдина» / Галина Ступницька // Нова філологія. – Вип. 33. – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – С. 312 – 317.
 3. Ступницька Г. І. Поетикальні аспекти конфлікту світоглядів у англійській комедії кінця ХІХ – початку ХХ століть (на матеріалах творів Б. Шоу) / Галина Ступницька // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство. Міжвузівський збірник наукових статей. – Вип. 3. – Донецьк: Юго-Восток, 2009. – С. 326 – 334.
 4. Ступницька Г. І. Жанрові особливості комедій О. Вайлда «Як важливо бути серйозним» і Б. Шоу «Зброя й людина» / Галина Ступницька // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. – Збірник наукових праць. - № 10. – Одеса: Астропринт, 2010. – С. 116 – 125.
 5. Вишинський В. С., Летнянчин П. П., Ступницька Г. І. Сцієнтизм і художній домисел у німецькій драмі кін. 19 – поч. 20 ст. / Володимир Вишинський, Петро Летнянчин, Галина Ступницька // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Збірник наукових праць. – Одеса: Астропринт, 2012. – С. 41 – 49.
 6. Ступницька Г.І. Аспекти конфлікту у комедіях Бернарда Шоу / Галина Ступницька // Первісність життєвих змагань. Студії з україністики. – Вип. ХVІІІ. – Ч. ІІ. – Київ, 2016. –  С. 234 – 243.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Stupnytska H.I., Zhovtani R. Image of the artist on the background of the characters in Ivan Karpenko-Karyiʼs comedy “The Sea of life” / Halyna Stupnytska, Ruslana Zhovtani // Wartości i wartościowanie w procesach edukacyjnych. Innowacje i ewaluacja w edukacji / pod redakcją naukową Jana Grzesiaka. – Kalisz – Konin : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, 2017. – S. 207 – 214.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Ступницька Г.І. Комедійний жанр в англійській, німецькій та українській драматургії: особистісний дискурс / Галина Ступницька // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С.241 – 246.