Сирко Ірина Мирославівна

Сирко Ірина Мирославівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри практики англійської мови. Автор понад 85 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: компаративна лінгвістика, діаріумологія.

Контактні засоби зв'язку: irynasyrko@ukr.net

 

Перелік публікацій

Монографії

 1. Сирко І. М. Сучасне щоденникознавство: бібліографічний покажчик / І. М. Сирко [наук. ред. д. філол. наук, проф. Т. А. Космеда]. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – 318 c.

 

Посібники з грифом університету

 1. Сирко І. М. Основи синхронного перекладу Тексти лекцій для студентів напряму підготовки «Переклад (англійська, німецька, французька)» / І. М. Сирко. – Дрогобич: Коло, 2011. – 120 с.
 2. Сирко І. М. Словник перекладознавчих термінів для студентів напряму підготовки «Переклад» (англійська, німецька, французька)» / І. М. Сирко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – 41 с.
 3. Сирко І. М. Сучасна література Англії. Тексти лекцій для підготовки фахівців спеціальності «Мова та література (англійська)» / І. М. Сирко. – Дрогобич: Коло, 2012. – 230 с.
 4. Космеда Т.А., Ляховин О.Б., Сирко І. М., Сліпецька В. Д. Загальне мовознавство в текстах для бакалаврів: Навчальний посібник / І. М. Сирко, В. Д. Сліпецька. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2013. – 80 с.
 5. Сирко І. М. Література Англії: від витоків до Ренесансу: навчальний посібник / Ірина Сирко. – Дрогобич: Коло, 2017. – 120 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Сирко І. М. Концепт Україна та його асоціативний ряд у щоденникових записах М. Галабурди-Чигрин / І. М. Сирко // Восточноукраинский лингвистический сборник. – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – Вып. 14. – С. 162-172.
 2. Сирко І. М. Щоденниковий дискурс емігрантів: «українська мова» у фокусі дихотомії свій – чужий / І. М. Сирко // Наукові праці Кам’янець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 32. – Ч. 1. – С. 252-257.
 3. Сирко І. М. Психологічна детермінованість мовлення діариста / І. М. Сирко // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – Кн. 1. – С. 142-147.
 4. Сирко І. М. Семантико-аксіологічна парадигма образу земля в діаспорному щоденниковому тексті / І. М. Сирко // Лінгвістичні дослідження: збірник наукових праць ХНПУ ім. Г. Сковороди. – Х., 2013. – Вип. 35. – С. 173-179.
 5. Сирко І. М. Генеза жанру щоденника: історіографічний огляд / І. М. Сирко // Українська мова. – Київ, 2013. – № 4. – C. 93-102.
 6. Сирко І. М. Мовний образ сучасника у щоденнику Тараса Шевченка / І. М. Сирко // Культура слова. – Київ: Вид-во Ярославів Вал, 2014. – Вип. 80. – С. 225-236.
 7. 7. Сирко І. М. Лексико-семантична репрезентація образів природи у діаспорному щоденниковому дискурсі / І. М. Сирко // Наукові записки ТНПУ. Серія: Мовознавство. – Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 158-163.
 8. Сирко І. М. Український щоденникознавчий дискурс: аналіз актуальних класифікаційних схем / І. М. Сирко // Науковий вісник ХДПУ. Серія: Лінгвістика. – Херсон: ХДПУ, 2015. – Вип. 22. – С. 111-117.
 9. Сирко І. М. Особові займенники як засоби інтимізації щоденникового тексту (на матеріалі української та англійської лінгвокультур) / І. М. Сирко // Наукові записки НУ «Острозька академія». Серія: Філологічна. – Острог: НУ «Острозька академія», 2015. – Вип. 58. – С. 277-280.
 10. Сирко І. М. Історіографія сучасних щоденникознавчих досліджень / І. М. Сирко // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Вип. 138. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2015. – С. 504-509.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Сырко И. М. Дневник как объект филологических исследований: проблема жанрового определения / И. М. Сырко // Инновации в технологиях и образовании: сборник статей VI Международной научно-практической конференции: в 4 частях. – Белово: Изд-во КГТУ (Россия) – Велико Трново: Изд-во ун-та Св. Кирилла и Св. Мефодия (Болгария), 2013. – Ч. 3. – С. 56-60.
 2. Сирко І. М. Мовна організація внутрішнього портрета людини (на матеріалі щоденника М. Галабурди-Чигрин) / І. М. Сирко // Studia Ukrainica Posnaniensia / [red. naukowy Tetiana Kosmeda]. – Poznań: Uniwersytetim. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013. – Zeszyt I. – S. 192-201.
 3. Сирко І. М. Щоденниковий дискурс української еміграції / І. М. Сирко // Україністика в Європі. Німеччина і Україна: збірник наукових праць за матеріалами IV Міжнародного наукового конгресу в Мюнхені / [за заг. ред. проф. д-ра Дарини Блохин]. – Мюнхен-Тернопіль, 2013. – Т. VI. – С. 383-398.
 4. Сирко І. М. Образ національного простору в щоденнику М. Галабурди-Чигрин / І. М. Сирко // Studia Ucrainica Varsoviensia / [red. naczelny dr hab. Irena Mytnik]. – Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2013. – C. 239-250.
 5. Сирко І. М. Мовно-естетичні знаки національної культури у діаспорному щоденниковому дискурсі / І. М. Сирко // Мoderní slovanské jazyky a literatury: tradice a současnost. Lingvistická studia mladých vědců / [ed. Alla Arkhanhelska]. – Olomouc, 2014. – Vol. V. – С. 153-159.
 6. Сирко І. М. Мoderner Ukrainische Tagebuchdiskurs: Diasporaformat / І. М. Сирко // «Языки мира – в мир языков»: межвузовский сборник научных статей. – Вып. 6. – Минск: БГУ, 2014. – С. 38-41.
 7. Сырко И. М.  Аксиолого-гносеологический аспект диариумной языковой картины мира / И. М. Сырко // Язык и культура в эпоху глобализации: сборник научных трудов по материалам Международной научной конференции. – СПб: Изд-во СПбГЭУ, 2015. – Ч. 1. – С. 252-260.
 8. Сырко И. М. К проблеме классификации дневников в русской диариумологии / И. М. Сырко // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – Вып. 2. – Брест, 2015. – С. 42-49.
 9. Сырко И. М. Концепт Михаил Щепкин в концептосфере дневника Тараса Шевченко / И. М. Сырко // Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. – Vol. LV. Num 1. – Olomouc, 2016. – С. 69-81.
 10. Syrko I. M. Textual representation of female embodied subjectivity in the diaries of weman writers / I. M. Syrko // Идеи. Поиски. Решения: Сборник статей и тезисов X Международной научно-практической конференции (23 ноября 2016 г.). - Ч. V. - Минск, БГУ, 2016. – С. 6 – 12.
 11. Сырко И.М. Изображение естественной среды в контексте дневниковых записей (на материале дневников украинских и русских писателей XX века) / И. М. Сырко // Диалог культур и диалог в поликультурном пространстве: сборник статей VIII Международной научно-практической конференции (3-6 ноября 2016 г.). – Махачкала, ДГУ, 2016. – С. 230-233.
 12. Сырко И.М.Синергетика диариумного дискурса (на материале дневников украинско-, русско- и англоязычных писателей ХХ ст.) / И. М. Сырко // Романовские чтения XII: материалы Международной научной конференции (23-24 ноября 2016 г.). – Могилев, МГУ им. А. А. Кулешова. – С. 132-141.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Сирко І. М. Категорія інтимізації: традиційні й новітні аспекти інтерпретації / І. М. Сирко // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 233 – 236.
 2. Сирко І. М. Авторський коментар в контексті інтимізації щоденникового дискурсу / І. М. Сирко // Рідне слово в етнокультурному вимірі: збірник наукових праць за матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 жовтня 2017 р.). – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 195-203.