Тимчук Олена Тихонівна

Тимчук Олена Тихонівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри практики англійської мови. Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: мовна гра в лінгвокультурному аспекті, англомовні запозичення в українській мові.

Контактні засоби зв'язку: olenatymchuk5@gmail.com

 

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом МОН України

 1. Тимчук О.Т. Практикум з англійської мови: Засоби масової інформації . Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: ПП Швидкодрук, 2010. – 166 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. (лист від 09.02.10 № 1/11-632)

 

Посібники з грифом університету

 1. Комунікативний підхід до вивчення лексики англійської мови. Навчально-методичний посібник. / Олена Тимчук та ін. (всього 30 авторів). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2010. – 293 с.
 2. Тимчук О.Т., Лужецька О.М. Практика усного та писемного мовлення: освіта у Великобританії. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич, 2011. – 108 с.
 3. Практична фонетика англійської мови. Частина І. Навчальний посібник з практичної фонетики англійської мови для студентів І курсу. / Тимчук О. Т. та ін. (всього 40 авторів). – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 268 с.
 4. Лужецька О.М., Тимчук О.Т. Практика усного та писемного мовлення: характер та особистість. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич, 2012. – 88 с.
 5. Практична фонетика англійської мови. Частина ІІ. Навчальний посібник з практичної фонетики англійської мови для студентів І курсу / Олена Тимчук та ін. (всього 40 авторів).  – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – С. 84-94.
 6. Тимчук О.Т., Лужуцька О.М. Практична граматика: граматичні категорії іменника: частина 1. Навчальний посібник. – Дрогобич, 2013. – 80 с.
 7. Лужецька О.М., Тимчук О.Т. Практична граматика: граматичні категорії іменника: частина 2. Навчальний посібник. – Дрогобич, 2014. – 124 с.
 8. Тимчук О.Т., Лужецька О.М. Практична граматика: пасивний стан дієслова: частина 2. Навчальний посібник / Олександра Лужецька, Олена Тимчук. – Дрогобич, 2015. – 94 с.
 9. Лужецька О.М., Тимчук О.Т. Практика усного і писемного мовлення: вправи для організації самостійної роботи студентів з теми Середня освіта у Великій Британії (до підручника Upstream Upper Intermediate by Virginia Evans, Jenny Dooley): навчально-методичний посібник / Олександра Лужецька, Олена Тимчук. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 64 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Тимчук О.Т. Іншомовна лексика як джерело українського каламбуру // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету: Філологія. Педагогіка. Психологія. – Вип. 18. – К.: КНЛУ, 2009. – С. 21 – 25
 2. Тимчук О.Т. Механізми реалізації принципу політичної коректності в американському соціумі // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки: Філол. науки. – Вип. 6 (231). – Луцьк: ВНУ, 2012. – С. 218 – 220
 3. Тимчук О.Т., Удяк Г.І. Шляхи реалізації принципу комунікативної спрямованості навчання у процесі підготовки вчителя іноземної мови. // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 37. – 2013. – С. 284 – 287.
 4. Тимчук О.Т. Етимологізація фразеологічних та інших стійких зворотів (на матеріалі англійських текстів малого жанру) // Проблеми зіставної семантики. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – Вип. 11. – С. 380-385.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Тимчук О.Т. Заимствования-англицизмы в языке современных СМИ (на материале публикаций молодежного издания „COOL”) // Коммуникативная парадигма в гуманитарных науках: Материалы ХІІ Международной научно-практической конференции. – Ростов-на-Дону: Изд-во РИНЯЗ, 2008. – С. 414 – 418.
 2. Тимчук О.Т. Переосмысление структурных компонентов слова как форма реализации словесной игры на уровне морфемики // ІV Международные Бодуэновские чтения: Труды и материалы: в 2 т. – Казань: Казан. гос. ун-т, 2009. – Т. 2. – C. 74 – 76.
 3. Snikhovska I.E.,Тymchuk О.Т. Ludic coinages in modern mediatext / Ірена Сніховська, Олена Тимчук // Modern Scientific Researches and Developments: Theoretical Value and Practical Results. Materials of Internaional Scientific and Practical Conference (March 15 – 18, 2016). – Bratislava, 2016. – Vol. 3. – Р.119 – 121.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Тимчук О.Т. Функціональний аспект прецедентних текстів / О.Т. Тимчук, О.М. Сеньків // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 251 – 254.