Волошанська Ірина Володимирівна

Волошанська Ірина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мовної та міжкультурної комунікації. У 2010 році захистила дисертаційне дослідження «Дитина як суб’єкт виховання у спадщині К.Д. Ушинського». Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблеми навчання та виховання, викладання англійської мови, особливості комунікативно-орієнтованого навчання  при вивченні іноземних мов.

Контактні засоби зв'язку: 

 

Перелік публікацій

 

Посібники з грифом університету

 1. Волошанська І.В. Комунiкативний пiдхiд до вивчення прикметникiв та прислівників: навчально-методичний посібник для пiдготовки фахiвцiв ОКР “Бакалавр“. Спецiальнiсть “ПМСО. Англiйська мова i лiтература“ / І.В. Волошанська, Н.В. Бойчук. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка,  2007. – 39 с.
 2. Волошанська І.В. Практикум з комунiкативної граматики англiйської мови: навчально-методичний посібник для пiдготовки фахiвцiв ОКР “Бакалавр“. Спецiальнiсть “ПМСО. Англiйська мова i лiтература“ / І.В. Волошанська, Н.В. Бойчук, В.Б.Бібік, О.В.Білецька та ін (28 осіб). – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2007. – 307 с.
 3. Волошанська І.В. Купівля промислових та продуктових товарів: навчально-методичний посібник для пiдготовки фахiвцiв ОКР “Бакалавр“. Спецiальнiсть “ПМСО. Англiйська мова i лiтература“ / І.ВВолошанська, Г.Ю. Горенок, Л.І. . Петриця, О.Ю. Петришин. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2009. – 263 с.
 4. Волошанська І.В. Англійська мова: збірник граматичних вправ:  навчально-методичний посібник для підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” неспеціальних факультетів / І.В. Волошанська. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 122 с.
 5. Волошанська І.В. Ділова англійська мова: навчально-методичний посібник для підготовки фахівців ОКР “Магістр” неспеціальних факультетів / І.В. Волошанська, О.Р. Павлішак, Г.М. Кемінь. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 88 с.
 6. Волошанська І.В. Ділова англійська мова: ділова кореспонденція: навчально-методичний посібник для підготовки фахівців ОКР “Магістр” неспеціальних факультетів / І.В. Волошанська, О.Р. Павлішак, Г.М. Кемінь. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 56 с.
 7. Волошанська І.В. Ділова англійська мова: тексти для читання: навчально-методичний посібник для підготовки фахівців ОКР “Магістр” неспеціальних факультетів / І.В. Волошанська, О.Р. Павлішак, Г.М. Кемінь. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 70 с.
 8. Волошанська І.В. Ділова англійська мова: тексти та завдання для самостійної роботи: навчально-методичний посібник для підготовки фахівців ОКР “Магістр” неспеціальних факультетів / О.Р. Павлішак, І.В. Волошанська, Г.М. Кемінь. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 56 с.
 9.  Волошанська І.В.Ділова англійська мова / О.І. Гутиряк, О.Р. Павлішак, І.В. Волошанська // Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини», галузі знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я. Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2016. – 49 с.  
 10.  Волошанська І.В.Іноземна мова за професійним спрямуванням / О.Р. Павлішак, І.В. Волошанська, Г.М. Кемінь // Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти неспеціальних факультетів. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – 139 с.
 11. Павлішак О.Р.  Англійська мова (за професійним спрямуванням): Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0401 «Природничі науки» за напрямом підготовки 6.040104 Географія / О.Р. Павлішак, І.В. Волошанська, Г.М. Кемінь. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2017. – 44 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях,  затверджених ВАК України

 1. Волошанська І.В. Сутність педагогічної науки та системи виховання у зарубіжній та вітчизняній школі крізь призму поглядів К.Д. Ушинського / І.В. Волошанська // Молодь і ринок: Щоквартальний  науково-педагогічний та економічний журнал. – Дрогобич: Коло, 2006. – № 1(16). – С. 111–114.
 2. Волошанська І.В. К.Д. Ушинський про гуманізацію стосунків між суб’єктами навчальної діяльності / І.В. Волошанська // Етнос. Культура. Нація. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дрогобич: Вимір, 2006. – С. 417–425.
 3. Волошанська І.В. К.Д. Ушинський про зміст, сутність та специфіку зарубіжних виховних систем / І.В. Волошанська // Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Випуск 64. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. – С. 36–42.
 4. Волошанська І.В. Особливості обгрунтування К.Д. Ушинським принципів організації виховного процессу / І.В. Волошанська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. Випуск 20. – 2007. – С. 216 –221.
 5. Волошанська І.В. Суб’єкт-суб’єктні стосунки у процесі виховання як необхідна умова його демократизації / І.В. Волошанська // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 45. – Херсон: Видавництво ХНУ, 2007. – С. 154–157.
 6. Волошанська І.В. Сутність та зміст суб’єкт-суб’єктних стосунків у процесі виховання / І.В. Волошанська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2007. – №5. – С. 22–25.
 7. Волошанська І.В. Демократизація та гуманізація стосунків між суб’єктами виховного процесу як необхідна умова його оптимізації / І.В. Волошанська // Актуальні проблеми муніципального управління: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15.12.06). – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2007. – С. 357–359.
 8. Волошанська І.В. Ідеал педагога-вихователя у педагогічній спадщині К.Д. Ушинського / І.В. Волошанська // Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серiя: педагогiка, iсторiя / Упор. Л.Л. Макаренко. – Випуск 77. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 26–31.
 9. Волошанська І.В. Ідея демократії та гуманізму в компаративних дослідженнях К.Д. Ушинського / І.В. Волошанська // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Випуск 21. Частина 1: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном” / Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов. 8 – 9 жовтня 2008 р. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, 2008. – С. 79–83.
 10. Волошанська І.В. К.Д. Ушинський про оптимальні умови навчання, виховання та розвитку особистості / І.В. Волошанська // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 49. – Херсон: Видавництво ХНУ, 2008. – С. 17–21.
 11. Волошанська І.В. Проблема принципів виховання у педагогічній спадщині К.Д. Ушинського / І.В. Волошанська // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Випуск 25. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, 2008. – С. 11–15.
 12. Волошанська І.В. Методи виховання дитини як суб’єкта виховного процесу крізь призму педагогічних ідей К.Д. Ушинського / І.В. Волошанська // Молодь і ринок: Щоквартальний  науково-педагогічний та економічний журнал. – Дрогобич: Коло, 2010. – № 3(62). – С. 135–139.
 13. Волошанська І.В. Ушинський про використання методів вільної гри та праці у процесі становлення дитини як суб’єкта виховного процесу / І.В. Волошанська // Молодь і ринок: Щоквартальний  науково-педагогічний та економічний журнал. – Дрогобич: Коло, 2011. – № 5(75). – С. 135 – 139.
 14. Волошанська І.В. Реалізація суб’єкт-суб’єктної взаємодії у процесі іншомовної комунікації / І.В. Волошанська, І.С. Миськів // Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серiя: педагогічні та історичні науки / Упор. Л.Л. Макаренко. – Випуск 94 – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова,     2011. – С. 56 – 63.
 15. Волошанська І.В. Мотиваційний компонент у процесі вивчення іноземної мови / І.В. Волошанська, І.С. Миськів // Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серiя: педагогічні та історичні науки / Упор. Л.Л. Макаренко. – Випуск 96 – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – С. 45 – 52.
 16. Волошанська І.В. Комунікативні здібності педагога як складова професіограми та їх вплив на становлення особистості крізь призму педагогічної спадщини К.Д. Ушинського / І.В. Волошанська, І.С. Миськів // Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серiя: педагогічні та історичні науки / Упор. Л.Л. Макаренко. – Випуск 95. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – С. 60 – 66.
 17. Волошанська І.В. Досвід Німеччини щодо міжкультурного виховання та його реалізація у вітчизняному навчально-виховному процесі / І.В. Волошанська, З.П. Хало // Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серiя: педагогічні та історичні науки / Упор. Л.Л. Макаренко. – Випуск 98. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – С. 214 – 218.
 18. Волошанська І.В. Цільовий компонент навчально-виховного процесу та значення мети для становлення особистості у працях К.Д.Ушинського / І.В. Волошанська, З.П. Хало // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2012. – № 3 (86). – С. 96 – 99.
 19. Волошанська І.В. Свобода та діяльність як необхідні складові формування мовно-комунікативної культури суб’єктів навчально-виховного процесу крізь призму педагогічних поглядів К.Ушинського / І.В. Волошанська, З.П. Хало // Наукові записки. Серія: Філологічна. – Острог: В-во Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 25. – С. 155 – 157.
 20. Волошанська І.В. Формування комунікативних здібностей суб’єктів навчально-виховного процесу у педагогічній спадщині К.Д. Ушинського / І.В. Волошанська // Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. Серія: Педагогічні та історичні науки. – К.: В-во НПУ ім.  М. Драгоманова, 2012. – Випуск 101. –  С. 78 – 85.
 21. Волошанська І.В. Особливості застосування комунікативного підходу у процесі вивчення іноземної мови молодшими школярами / І.В. Волошанська, Г.М. Кемінь // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2013. – № 8 (103). – С. 60 – 64.
 22. Волошанська І.В. Специфіка формування інтересу учнів до вивчення іноземної мови у процесі комунікації у позаурочній та позашкільній роботі / І.В. Волошанська, З.П. Хало // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2013. – № 11 (106). – С. 69 – 74.
 23. Волошанська І.В. Формування у студентів вищих навчальних закладів комунікативної компетенції на заняттях англійської мови / І.В. Волошанська, Г.М. Кемінь // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2014. – № 6 (113). – С.  48 – 53.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Волошанська І.В. К.Д. Ушинський про демократичні ідеї у процесі комунікації, суспільно-політичні умови становлення навчальних виховних систем / І.В. Волошанська // Zbior raportow naukowych “Postepy w nauce w ostatnich latach. Nowych rozwiazan“. (28 –30 грудня 2012 р.) – Warszawa: Wydawca: Sp. Z o o. “Diamond trading tour”, 2012. – S. 12 – 18.
 2. Волошанська І.В. Демократизація стосунків між суб’єктами навчальної діяльності у працях К.Д. Ушинського / І.В. Волошанська // Zbior raportow naukowych “Tendencije, zbiory danych innowacje, praktyka w nauce“. (29.04.2014 – 30.04.2014) – Warszawa: Wydawca: Sp. Z o o. “Diamond trading tour”, 2014. – S. 67 – 71.
 3. Волошанська І.В. Мотивація як важливий компонент у процесі навчання іноземної мови / І.В. Волошанська, Г.М. Кемінь // Zbior raportow naukowych “Pedagogika. Problemy, osiagniecia, innowacyjnosc, praktyki, teoria” (29.04.2015 – 30.04.2015) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o o. “Diamond trading tour”, 2015. –   S. 44 – 48.
 4. Волошанська І.В. Специфіка виховного процесу у педагогічній спадщині К.Д. Ушинського / І.В. Волошанська. Zbior raportow naukowych “Pedagogika. Najnowsze badania naukowe. Teoria, praktyka” (30.03.2015 – 31.03.2015) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o o. “Diamond trading tour”, 2015. – S. 69 – 73.
 5. Волошанська І.В. Принципи та засоби формування мотивації учнів до вивчення іноземних мов у шкільній та позашкільній діяльності / І.В. Волошанська, З.П. Хало // Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktyczney “Pedagogika. Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzia, praktyka.” (30.03.2016 – 31.03.2016) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o o. “Diamond trading tour”, 2016. – S. 17 – 24.
 6. Волошанська І.В. Педагогічна майстерність викладача іноземної мови як необхідна умова для розвитку комунікативних здібностей та особистих якостей студента / І.В. Волошанська, Г.M. Кемінь // Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktyczney “Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze:od reorii do praktyki.” (30.05.2016 – 31.05.2016) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o o. “Diamond trading tour”, 2016. – S. 62 – 69.