Винар Світлана Мирославівна

Винар Світлана Мирославівна – старший викладач, викладач латинської та старогрецької мов. Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: класична філологія, порівняльне літературознавство.

Контактні засоби зв'язку: vynar_svitlana@ukr.net

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Винар С. М. Латинсько-український словник біологічних термінів. Навчально-методичне видання / С. М. Винар. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана франка, 2007. – 116 с.
 2. Винар С. М. Граматика старогрецької мови [для студентів напряму підготовки «Філософія»]. Навчально-методичний посібник / С. М. Винар. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2008. – 111 с.
 3. Винар С. М. Латинська мова. Граматичні завдання, вправи, тексти [для студентів напряму підготовки «Філологія*. Мова та література (англійська, німецька, французька»]. Посібник для практичних занять / С. М. Винар. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – 152 с.
 4. Винар С. М. Латинська мова [для студентів напряму підготовки «Біологія», «Хімія»]. Навчальний посібник / С. Винар, С. Полюга. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – 208 с.
 5. Винар С. М. Латинська мова. Частина І [для студентів напряму підготовки «Філологія*. Мова та література (англійська, німецька, французька»]. Навчальний посібник / С. М. Винар. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 165 с.
 6. Винар С. М. Старогрецька мова. Збірник вправ, текстів для читання. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.020301 Філософія / С. М. Винар. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 156 с.
 7. Винар С. М. Латинська мова. Методичні вказівки [для студентів напряму підготовки 6.040102 Біологія] / С. М. Винар. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 74 с.
 8. Винар С. М. Латинська мова. Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання / С. М. Винар. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 126 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Винар С. М. «Іфігенія в Тавріді» Лесі Українки : компаративістичні аспекти інтерпретації / С. М. Винар // Наукові записки Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди / ред. кол. : Л. Г. Фрізман (гол. ред.), О. А. Андрущенко, М. Ф. Гетьманець, І. І. Доценко та ін. – Харків : ХДАДТУ, 2001. – Вип. 1 (28). – С. 139–147.
 2. Винар С. М. Семантика структурних елементів драматичної сцени Лесі Українки «Іфігенія в Тавриді» та їх комунікативні функції / С. М. Винар// Літературознавчий збірник : Збірник наукових праць / ред. кол. : М. М. Гіршман (відповід. ред.), Л. А. Мироненко, О. О. Галич та ін. – Донецьк : ДонНУ, 2004. – Вип. 17–18. – С. 78–89.
 3. Винар С. М. Комунікативні функції хору як акту мовленнєвої діяльності (на прикладі драм Еврипіда про Іфігенію) / С. М. Винар // Літературознавчий збірник : Збірник наукових праць / ред. кол. : М. М. Гіршман (відповід. ред.), Л. А. Мироненко, О. О. Галич та ін. – Донецьк : ДонНУ, 2004. – Вип. 20. – С. 47–59.
 4. Винар С. М. Еврипід і Леся Українка : зміна комунікативного коду / С. М. Винар // Мова і культура : Наукове видання / ред. кол. : Д. С. Бураго (гол. ред.), А. Й. Багмут, В. М. Бріцин, Ю. Л. Булаховська та ін. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. – Вип. 8. – Т. VІ. – Ч. 3. – С. 158–164.
 5. Винар С. М. Комунікативні аспекти сентенції у Еврипіда і Гете (на прикладі драм про Іфігенію) / С. М. Винар // Літературознавчий збірник : Збірник наукових праць / ред. кол. : М. М. Гіршман (відповід. ред.), О. О. Галич, О. О. Корабльов та ін. – Донецьк : ДонНУ, 2006. – Вип. 26–27. – С. 162–171.
 6. Винар С. М. Види монологічного мовлення у драмі : комунікативний аспект / С. М. Винар // Вісник Житомирського державного університету : Науковий журнал / ред. кол. : П. Ю. Саух, О. А. Дубасенюк, Н. П. Щербакова та ін. – Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2008. – Вип. 38. – С. 198–201.
 7. Винар С. М. Комунікативні особливості драматичної поеми / С. М. Винар // Мова і культура : Наукове видання / ред. кол. : Д. С. Бураго (гол. ред.), П. П. Алексєєв, В. М. Бріцин, Ю. Л. Булаховська та ін. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 12. – Т. ІІІ (128). – С. 240–245.
 8. Винар С. М. Міфологічний мотив як комунікативний чинник множинності рецепції художнього твору / С. М. Винар // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки : Збірник наукових праць / ред. кол. : В. С. Курило (гол. ред.), С. Я. Харченко, С. В. Савченко та ін. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – Ч. І. – С. 118–123.
 9. Винар С. М. Комунікативне перекодування міфологічного образу (на прикладі Іфігенії) / С. М. Винар // Іноземна філологія : Український науковий збірник / ред. кол. : А. Й. Паславська (гол. ред.), Б. В. Максимчук, М. Е. Білинський та ін. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка. – 2010. – Вип. 122. – С. 64–70.
 10. Винар С. М. Етнокультурний аспект тексту як важлива ланка художнього комунікативного процесу / С. М. Винар // Теоретична і дидактична філологія : Збірник наукових праць / ред. кол. : М. П. Корпанюк, Г. С. Мазоха, О. О. Сєліванова та ін. – Переяслав-Хмельницький : СКД, 2010. – Вип. 8. – С. 66–74.
 11. Винар С. М. Міфологічний образ : рецептивно-комунікативний аспект / С. М. Винар // Мова і культура : Наукове видання / ред. кол. : Д. С. Бураго (гол. ред.), П. П. Алексєєв, В. М. Бріцин, Ю. Л. Булаховська та ін. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип.13. – Т. VIII (144). – С. 371–377.
 12. Винар С. М. Міфологічна ономастика : комунікативний аспект / С. М. Винар // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / ред. кол. : А. Д. Бєлова (відп. ред.), В. Б. Бурбело, І. О. Голубовська, Н. Ю. Жлуктенко та ін. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – Вип. 41. – Ч. 1. – С. 189–195.
 13. Винар С. М. Міфологічні топоніми у драмах Еврипіда і Лесі Українки : комунікативна інтерпретація / С. М. Винар // Наукові записки. Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / ред. кол. : А. М. Архангельська, П. В. Білоус, Г. М. Вокальчук та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». – 2013. –Вип. 36. – С. 108–110.
 14. Винар С. М. Комунікативна роль ремарки в «драмі для читання» / С. М. Винар // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / ред. кол. : А. М. Архангельська, П. В. Білоус, Г. М. Вокальчук та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 54. – С. 155–157.
 15. Винар С. М. Античний хор у драмах Еврипіда : комунікативна інтерпретація / С. М. Винар // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / ред. кол. : А. М. Архангельська, П. В. Білоус, Г. М. Вокальчук та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 61. – С. 233–235.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Винар С. М. Античний мотив і елементи античної трагедії у структурі слов’янської драми епохи fin de sécle / С. М. Винар // И. С. Шмелев и литературный процесс ХХ – ХХІ вв. : итоги, проблемы, перспективы. Х Крымские Международные Шмелевские чтения : Сборник материалов международной научной конференции 12 – 15 сентября 2001 г. / ред. кол. : А. Л. Налепин, В. Д. Наривская, Г. Л. Нефагина и др. – М. : Российский архив, 2004. – С. 217–223.
 2. Винар С. М. Міфологічні ремінісценції у творчості Еврипіда і Расіна : компаративний аналіз/ С. М. Винар // Materiály X mezinárodní vĕdecko-praktická conference «Efektivní nástroje moderních vĕd – 2014». – Dil 20. Fílologické vĕdy. – Praha : Publishing House “Education and Science” s. r. o. – S. 71–75.
 3. Винар С. М. Агон і стихоміфія у комунікативній структурі античної драми / С. М. Винар // Zbiór raportów naukowych. «Teoretyczne i praktyczne innowacje naukowe». – Część 5. – Kraków : Wydawca : Sp. z o. o. «Diamond trading tour», 2013. – S. 5–7.
 4. Винар С. М. Реміфологізація як метод інтерпретації античного сюжету / С. М. Винар // Zbiór raportów naukowych. «Tendencje, zbiory danych, innovacje, praktyka w nauce». – Warszawa : Wydawca: Sp. z o. o. «Diamond trading tour», 2014. – S. 9–12.
 5. Винар С. М. Образи античної міфології у рецепції українських письменників кінця ХІХ – початку ХХ століття / С. М. Винар // Zbiór raportów naukowych. «Literatura i kulturoznawstwo. Współczesna nauka. Nowy wygląd». – Warszawa : Wydawca : Sp. z o. o. «Diamond trading tour», 2015. – S. 25–28.
 6. Винар С. М. Комунікативна поліфункціональність сентенцій у драмах Еврипіда / С. М. Винар // Zbiór artykułów naukowych. Filologia, literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka. – Warszawa : Wydawca : Sp. z o. o. «Diamond trading tour», 2016. – S. 34–39.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Винар С. М. Ремарка як паравербальний елемент комунікативної структури драми / С. М. Винар // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 29–32.