Винарчик Марія Петрівна

Винарчик Марія Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри романської філології та компаративістики, інститутський керівник практики. У 2014 році захистила дисертаційне дослідження «Розвиток білінгвальної освіти у середніх навчальних закладах Франції (70-ті роки ХХ – початок ХХІ ст.)». Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: європейська система освіти, білінгвальна освіта у Франції, педагогічна майстерність вчителя.

Контактні засоби зв'язку: marie-vynarchyk@online.ua

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Винарчик М. П. Формування лінгвокраїнознавчої та соціокультурної компетенції школярів : з педагогічного досвіду учителя-методиста французької мови гімназії м. Самбір Стисло Марії Дмитрівни / М. П. Винарчик. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2008. – 28 с.
 2. Винарчик М. П. Німецька мова. Тексти для домашнього читання / М. П. Винарчик. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – 68 с.
 3. Винарчик М. П. Практичний курс французької мови : тексти для домашнього читання / М. П. Винарчик. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 92 с.
 4. Винарчик М. П. Педагогічна практика / М. П. Винарчик. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 128 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Винарчик М. П. Зміст і організація білінгвальної освіти у Франції / М. П. Винарчик // Молодь і ринок. – 2009. – № 9 (56). – С. 86–89.
 2. Винарчик М. П. Креативна діяльність педагога в умовах білінгвальної освіти / М. П. Винарчик // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія : зб. наук. праць / ред. кол. : М. І. Сметанський (голова) та ін. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2009. – Вип. 28. – С. 17–21.
 3. Винарчик М. П. Міжнародні секції та приватні школи як моделі білінгвальної освіти / М. П. Винарчик // Інтеграція системи безперервної освіти України в Європейський освітній простір : стан, проблеми, перспективи : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 19–24.
 4. Винарчик М. П. Організаційно-педагогічні засади діяльності білінгвальних секцій (франкомовний контекст) / М. П. Винарчик // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Сер. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 37–46.
 5. Винарчик М. П. Полікультурне виховання у контексті білінгвальної освіти / М. П. Винарчик // Людинознавчі студії : зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред. кол. : Т. Біленко (гол. ред.), М. Чепіль (ред. розділу «Педагогіка») та ін. – Вип. 19 : Педагогіка. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – С. 104–113.
 6. Винарчик М. П. Роль учителя у формуванні мотиваційної сфери школярів при вивченні іноземної мови в коледжах та ліцеях Франції / М. П. Винарчик // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. праць / ред. кол. : Богуш А. М. (гол. ред.), Яцій О. М. (заст. ред.). – Одеса : ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2009. – № 4–5. – С. 24–30.
 7. Винарчик М. П. Європейська школа як модель білінгвального навчання / М. П. Винарчик // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. праць / ред. кол. Богуш А. М. (гол. ред.), Яцій О. М. (заст. ред.). – Одеса : ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2010. – № 3–4. – С. 24–29.
 8. Винарчик М. П. Майстерність вчителя в умовах білінгвізму / М. П. Винарчик // Молодь і ринок. – 2010. – № 1–2 (60–61). – С. 144–148.
 9. Винарчик М. П. Розвиток міжкультурних компетенцій школярів в умовах білінгвальної освіти / М. П. Винарчик // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Вип. 15. – Ч. 2. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2010. – С. 201–206.
 10. Винарчик М. П. Творче використання досвіду білінгвальної освіти у Франції в умовах реформування вітчизняної освіти / М. Винарчик, О. Марусик // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць / ред. кол. І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2010. – Вип. 26 – С. 3–14.
 11. Винарчик М. П. Моральне виховання французьких школярів крізь призму гуманістичної педагогіки / М. П. Винарчик, О. В. Хміль // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія : Педагогіка і психологія : зб. статей. – Ялта : РВВ КГУ, 2011. – Вип. 34. – Ч. 1. – С. 231–238.
 12. Винарчик М. П. Французька школа ХІХ століття у педагогічній спадщині / М. П. Винарчик // Вісник Львівського університету. Серія : Іноземні мови : зб. наук. праць. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – Вип. 19. – С. 330–334.
 13. Винарчик М. П. Міжкультурна спрямованість білінгвальної освіти / М. П. Винарчик // Людинознавчі студії : зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред. кол. : Н. Скотна (гол. ред.), М. Чепіль (ред. розділу) та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 29. – Ч. І. Педагогіка. – С. 4–11.
 14. Винарчик М. П. Оцінювання якості білінгвальної освіти у європейській школі / М. П. Винарчик // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – Вип. 10. – Ч. І. – С. 274–279.

 

Наукові статті у зарубіжних виданнях

 1. Винарчик М. П. Билингвальное образование во Франции / М. П. Винарчик // Педагогические науки. – М. : «Спутник+», 2013. – № 6 (63). – С. 144–148.
 2. Винарчик М. П. Особенности билингвального учебного процесса во Франции / М. П. Винарчик // Наука в современном информационном обществе : материалы ІІ междунар. науч.-практ. конф., г. Москва, 7 – 8 ноября 2013 г. – North Charleston : GreateSpace, 2013. – S. 90–92.
 3. Vynarchyk M. Le concept de bilinguisme : raccourci pédagogique / М. Vynarchyk // Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. – Częstochowa, 2015. Vol. 14. – S. 67–83.
 4. Vynarchyk M. Studenskie praktyki pedagogiczne Państwowego Universytetu Pedagogicznego imienia Iwana Franki w Drogobyczu i Akademii Polonijnej w Częstochowie : analiza porównawcza / М. Vynarchyk // Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. – Częstochowa, 2015.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Vynarchyk M. Pluralisme et francophonie selon les concepts développés / М. Vynarchyk, U. Pankiv // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 33–37.