Яворська Оксана Михайлівна

Яворська Оксана Михайлівна – старший викладач кафедри мовної та міжкультурної комунікації. Автор 12 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень:  польська мова, література та культура українсько-польського пограниччя  

Контактні засоби зв'язку:

     

Перелік публікацій

 

Посібники з грифом університету

  1. Яворська. О. М. Мацькович М. Р. Тексти для домашнього читання з польської мови для студентів І –ІІ курсу. − Дрогобич: редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2011. − 108 с.
  2. Оксана Яворська. Практичний курс польської мови: невідмінювані частини мови − Дрогобич: редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2014. – 104 с.
  3. 3. Оксана Яворська. Практичний курс польської мови: словотвір іменників та   прикметників польської мови − Дрогобич: редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2015. −39 с.
  4. Оксана Яворська. Педагогічна практика: методичні рекомендації. − Дрогобич: редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2016. − 56 с.
  5.  

 

Публікації у фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України

  1. Яворська. О. М. Топосні характеристики Дрогобича в художній прозі А. Хцюка / О.М. Яворська // Літературознавчі студії Київського національного університету ім. Шевченка. – К., 2011. – Вип. 33 (XXVI). – С. 598–602.
  2. Яворська. О. М. Категорії часу і простору в художніх текстах А. Хцюка про Дрогобич/ О.М. Яворська// Киівські полоністичні студії. – Т. ХІХ. – К.: Університет «Україна», 2012. – С. 404–410.
  3. Оксана Яворська. Текстуалізація пам’яті про місто дитинства у творчості  Анджея Хцюка та Генрика Гринберга // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2014. – Вип. 60. Ч. 2. – С. 119–127.
  4. Оксана Яворська. Суб᾿єкт пам᾿яті та його наративні стратегії в мемуаристиці / Оксана Яворська // Проблеми гуманітарних наук: Серія «Філологія» – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – Вип.36. – С. 213 – 221.

 

Статті у зарубіжних виданнях

  1. Oksana Jaworska. Pamięć o międzywojennym Drohobyczu w utworach Andrzeja Chciuka // Zbiór raportów naukowych. „Informacja naukowa i techniczna w planowaniu oraz realizacji badań i wdrożeń projektów”. – Warszawa, 2014. – S. 15-20.