Зимомря Микола Іванович

Зимомря Микола Іванович - доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри германських мов і перекладознавства. Лауреат Міжнародних літературних премій ім. І. Кошелівця (2001) та Б.Лепкого (2005). Нагороджений знаками «Відмінник освіти України» (1996), «Петро Могила» (2006). Член Національної спілки журналістів України (1980). Член Національної спілки письменників України (2008). Автор понад 800 опублікованих праць з проблематики порівняльного літературознавства, перекладознавства, культурознавства.

Сфера наукових зацікавлень: перекладознавство

Контактні засоби зв'язку: (244) 41-33-24

 

Перелік публікацій

Монографії

 1. Зимомря М.І.Собор щоденної благодаті. Радіопубліцистика / Відп. ред.: І.Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 428 с.
 2. Зимомря М.І., Шагала Л. Педагогічний доробок Ярослава Грицковяна: контекст українського шкільництва у Польщі / Леся Шагала, Микола Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – 216 с.
 3. Зимомря М.І. Контекст традиції та новаторства: творчий доробок Миколи Ткачука. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – 120 с.

 

Посібники з грифом МОН України

 1. Зимомря М.І., Вишинський В.С., Летнянчин П.П., Зимомря І.М. Текст. Система. Поетика жанру. Навчальний посібник. Видання друге, доповнене / За ред. Г.Семенюка, М.Зимомрі, М.Ткачука; відп. за випуск І.Зимомря. – Київ–Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2012. – 464 с./250с..).

 

Збірники

 1. Зимомря М.І.Анатолій Мойсієнко. Поезії. Переклади російською та німецькою мовами / Упорядкування, редакція: І. Зимомря; пер. з рос.: О. Бригінець, Л. Вишеславський, В. Дробот, О. Рудяков, В. Шевченко, В. Штилвелд; пер. з нім.: А.-Г. Горбач, Е. Ерб, І. Зимомря, М. Зимомря. – Київ-Дрогобич: Коло, 2013. – 63 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Зимомря М.І.Діалог у системі рецепції та міжкультурної комунікації // Теорія літератури: концепції, інтерпретації: наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості; за ред. Л.В.Грицик. – К., 2012. – С. 106–112.
 2. Зимомря М.І.Його цілительне слово. Роману Гром’яку – 75 // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2012. – Вип. 34. – С. 380–388.
 3. Зимомря М.І.Барвінок із щедрих змагань, або Слово про Петра Рихла // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2012. – Вип. 34. – С. 388–402.
 4. Зимомря М.І.Образ Карпатської України: спрямованість у майбутнє (До 50-річчя від дня народження Миколи Вегеша) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2012. – Вип. 34. – С. 402–414.
 5. Зимомря М.І.Життя на гончарному крузі [Про Валерія Скотного] // Освіта і управління. – К., 2012. – Ч. 1. – Т. 15. – С. 64–68
 6. Зимомря М.І.Берег надії – у широкий світ. Олександру Астаф’єву – 60 // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2012. – Вип. 35. – С. 385–418.
 7. Зимомря М.І.Дослідницький пошук – поступом Івана Франка. Слово про Тетяну Космеду // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2012. – Вип. 35. – С. 418–426
 8. Зимомря М.І.Сольність його духовності: Олександру Астаф’єву – 60 // Студії з україністики. Випуск Х. Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф’єва / Упор., передм., заг. ред. Р. Радишевський, М. Зимомря. – Київ-Дрогобич: Посвіт, 2012. – С. 9–37
 9. Зимомря М.І.Поет і вчений: струни слова // Студії з україністики. Випуск Х. Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф’єва / Упор., передм., заг. ред. Р. Радишевський, М. Зимомря. – Київ-Дрогобич: Посвіт, 2012. – С. 40–47
 10. Зимомря М.І.Українська література в оцінках Флоріана Неуважного: контекст взаємодії // Студії з україністики. Випуск Х. Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф’єва / Упор., передм., заг. ред. Р. Радишевський, М. Зимомря. – Київ-Дрогобич: Посвіт, 2012. – С. 363–379
 11. Зимомря М.І.Особливості поетики структури «текст у тексті» (аспект рецепції та інтерпретації) // Таємниця слова : збірник наукових праць Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія : Українська філологія. Збірник на пошану доктора фіологічних наук, професора Любомира Сеника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 12. – С. 262–272
 12. Зимомря М.І.Історія – міцне осердя Миколи Вегеша // Освіта Закарпаття. – Ужгород, 2012. – № 15. – С. 95–101
 13. Зимомря М.І.Виміри ідентичності в художньому світі Тараса Шевченка крізь призму німецькомовної рецепції // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки. Видається з нагоди 70-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Григорія Дмитровича Клочека. – Кіровоград, 2013. – Вип. 14. – С. 102–112.
 14. Зимомря М.І., Гаврилюк Х.Ю Картина світу та її колористика у поемі «Енеїда» І. Котляревського: особливості перекладу реалій // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки. – Кіровоград, 2013. – Вип. 116. – С. 13 - 17
 15. Зимомря М.І., Гаврилюк Х.Ю Поезія Тараса Шевченка в інтерпретації Пйотра Куприся польською мовою: дискурс мотиву // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2013. – Вип. 37. – С. 272–285.
 16. Зимомря М.І., Zymomrya І.М., Рецепція поетичної спадщини Тараса Шевченка в німецькомовному культурному просторі // Слово і час. – Київ, 2013. – № 7. – С. 8–15.
 17. Зимомря М.І., Zymomrya І.М., Інтердисциплінарний вектор досліджень Лідії Дунаєвської та її вплив на фольклористичну діяльність Івана Хланти // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – Вип. 38. – С. 97–110.
 18. Зимомря М.І., Zymomrya І.М Die deutschsprachigen Novellen von Olha Kobyljanska als ein Grunstein zu neuen künstlerischen Rezeptionsvorstellungen // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. – Lwiw, 2013. – Nr. 26. – S. 53–54.
 19. Зимомря М.І.Художній світ Тараса Шевченка в інтерпретаційній парадигмі: модель засвоєння німецькою мовою // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2014. – Вип. 40. – С. 31–42
 20. Зимомря М.І.Креативне осмислення літературного процесу [Рец.: Ю. Ковалів. Історія української літератури. Кінець ХІХ – початку ХХІ століть» (Т. 1–2). – К.: Академвидав, 2013)] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2014. – Вип. 40. – С. 406–416
 21. Зимомря М.І.Сутність модернізму: спроба окреслення ліній європейської літератури порубіжжя століть [Рец.: Г. Корбич. Захід, Польща, Росія в літературно-критичному дискурсі раннього українського модернізму. Вибрані аспекти рецепції. – Познань, 2010) ] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2014. – Вип. 40. – С. 423–430
 22. Зимомря М.І., Зимомря І.М. Рецепція контексту: сутність перекладу та інтерпретації Шевченкової поезії німецькою мовою // Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць. До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 295–305
 23. Зимомря М.І.Українська література в зацікавленнях Анни-Шарлотти Вуцкі: дискурс оцінки та інтерпретації // Проблеми гуманітарних наук. – Дрогобич, 2014. – С. 154–167
 24. Зимомря М.І.Роль художественного опыта в рецепционном процессе: целостность качественного и количественного познания літературных явлений // «З роду нашого красного…» Перша професорка Волині. Збірник наукових праць на пошану професора Л.К. Оляндер. – Луцьк, 2014. – С. 59–76
 25. Зимомря М.І.Роль творческих взаимосвязей в контексте литературного процесса (к 150-летию со дня рождения Ольги Кобылянской // Вопросы русской литературы. – Симферополь, 2014. - № 28 (85). – С. 156-191
 26. Зимомря М.І.Лист від редакції газети «Вперед» // Науковий вісник Музею Івана Франка у Львові. – Львів, 2015. – Вип. 18. – С. 398–402
 27. Зимомря М.І.Врятований лист до Йозефа Ауербаха // Науковий вісник Музею Івана Франка у Львові. – Львів, 2015. – Вип. 18. – С. 403–404
 28. Зимомря М.І.Запрошення до співпраці [Лист Томаса Ахеліса до Івана Франка] // Науковий вісник Музею Івана Франка у Львові. – Львів, 2015. – Вип. 18. – С. 405–409
 29. Зимомря М.І.Слово про Василя Марка // Слово і час. - № 9 - 2015. – С.126
 30. Зимомря М.І., Зимомря М.М. Статус художньої правди у текстовій матриці роману «Джейн Ейр» Шарлотти Бронте // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2015. – Вип. 42. – С. 243–246
 31. Zymomrya M. W labiryncie komunikacji literackiej: poezja ukraińska w Polsce // Волинь-Житомирщина. На пошану професора Володимира Олеговича Єршова. – Житомир, 2016. – Вип. 27. – С. 200–207.
 32. Зимомря М. Вимір множинних зв’язків у творчій взаємодії особистостей // Науковий вісник Південноукраїнського національного університету ім. К.Д. Ушинського. Лінгвістичні науки. – № 22. – Одеса: Астропринт, 2016. – С. 33–49.
 33. Зимомря М. Мовознавець з широким поглядом на світ. Слово про Тетяну Корольову // Науковий вісник Південноукраїнського національного університету ім. К.Д. Ушинського. Лінгвістичні науки. – № 22. – Одеса: Астропринт, 2016.– С. 3–9.
 34. Зимомря М.І. Світло у кришталевих гранях. До 60-річчя від дня нородження О.Білоуса // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В.Винниченка. Серія філологічні науки. - Вип. 144. – Кіровоград, 2016. – С. 22-29.
 35. Зимомря М.І. Ein Weg zur Rezeption von Iwan Frankos Werken in Deutschland: Begegnung mit der ukrainischen Literatur // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В.Винниченка. Серія філологічні науки. - Вип. 144. – Кіровоград, 2016. – С. 49-53.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Зимомря М.І.Role of local lore in context of family pedagogy: concepts of Kazimierz Denek and Myroslav Stelmakhovych // Edukacja jutra. Wyzwania współczesności i przyszłości / Red.: A.Kamińska, W.Łuszczuk, P.Oleśniewicz. – Sosnowiec: Humanitas, 2012. – С. 437–445.
 2. Зимомря М.І.Tools for Pedagogue’s Creative Personality Formation: Model Component of Higher School Competitiveness // Education of Tomorrow. From Nursery School to the Professional Activity / Edited by K.Denek, A.Kamińska, W.Łuszczuk, P.Oleśniewicz. – Sosnowiec: Humanitas, 2012. – С. 153–167.
 3. Zymomrya M.І., Shahala Lesya (співавтори: Lesya Shahala Olexandra Nimylovych). Pedagogical Accents of Musical Lviv. Context of Ukrainian and Polish Co-operation (1852 - 1944). // Education of Tomorrow. Education and Upbringing in the Educational School System / Edited by: Kazimierz Denek, Alexandra Kaminska, Piotr Olesniewicz. -- Sosnowiec: Wyzsza Szkola "Humanitas", 2013. - C. 343 - 355.
 4. Зимомря М.І.Tekst i poetyka: studia literackie i translatoryczne. Przedmowa // Recepcja treści: studia literackie i translatoryczne / Pod redakcją: Iwan Zymomrya, Władysław Grzeszczuk, Mykoła Zymomrya. – Drohobycz-Użhorod-Częstochowa-Gdańsk: Posvit, 2014. – S. 3–6.
 5. Зимомря М.І.К вопросу о феномене взаимодействия национальных литератур: рецепция, оценка, перевод // Recepcja treści: studia literackie i translatoryczne / Pod redakcją: Iwan Zymomrya, Władysław Grzeszczuk, Mykoła Zymomrya. – Drohobycz-Użhorod-Częstochowa-Gdańsk: Posvit, 2014. – С. 279–301.
 6. Зимомря М.І.Ясенова притуленість до високого. Слово про Тадея Карабовича // Український літературний провулок. Т. 15 – Люблін, 2015. – С. 13-24.
 7. Зимомря М.І.У гостину до вічності. Слово про Василя Марка // Український літературний провулок. Т. 15 – Люблін, 2015. – С. 289-295.
 8. Зимомря М.І., Шагала Л.Б. Czynnik języka ojczystego w kontekście nauczania języka obcego // Języki obce i literatura w dobie kryzysu humanistyki / Red.: Katarzyna Nowakowska, Piotr Niemiec, Sylwia Zajchowska. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut, 2015. – S. 273–288.
 9. Zymomrya M., Zymomrya I. Miejsce kompetencjі w systemie transcendentalnych zasad Kazierza Denka – nauczyciela; algorytm tworzący kulturę moralną // Paideia – droga do uniwersalismu w wychowaniu. Księga dedykowana pamięci Profesora Kazimiera Denka / Redakcia naukowa Leszek Pawelski, Bogdan Urbanek. – Szczecinek, 2016.– S. 315–322.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Зимомря М.І. Зимомря І.М. Репрезентація творчої взаємодії в епістолярній спадщині Івана Франка крізь призму авторської ментальності // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – Вип. 15. – С. 235–250.