Зимомря Іван Миколайович

Зимомря Іван Миколайович – доктор філологічних наук, професор. Тема кандидатської дисертації «Проза Емми Андієвської: психологічний дискурс». У 2011 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на тему «Австрійська мала проза ХХ століття: генологічна парадигма і проблеми». Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: літературознавство.

Контактні засоби зв'язку: (244) 41-33-24

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом МОН України

 1. Зимомря І.М., Зимомря М.І., Вишинський В.С., Летнянчин П.П. Текст. Система. Поетика жанру. Навчальний посібник. Видання друге, доповнене / За ред. Г.Семенюка, М.Зимомрі, М.Ткачука; відп. за випуск І.Зимомря. – Київ–Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2012. – 464 с.

 

Посібники з грифом університету

 1. Зимомря І.М., Вишинський В., Летнянчин П., Ступницька Г. Практичний курс другої іноземної мови: ФРН. Німецькомовні країни: Навчально-методичний посібник. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 176 с.
 2. Зимомря І.М., Вишинський В.С., Соколовська Н.Є. Практичний курс другої іноземної мови: тексти та завдання для домашнього читання. Навчально-методичний посібник (для ст.ІV курсу ) – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2011. – 96 с.

 

Збірники

 1. Зимомря І.М., Зимомря М.І. Відлуння. Світло поетичного світу Тараса Шевченка. До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка . – Ужгород-Дрогобич: Бреза, 2014. – 564 с.
 2. Зимомря І.М.Віще слово Тараса Шевченка / За ред. проф. М. Зимомрі. – Львів-Дрогобич-Борислав, 2014. – 244 с.

 

Публікації у наук ових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Зимомря І.М.Dialog kultur: dwa kwiaty z jednego korzenia // Студії з україністики. Випуск Х. Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф’єва / Упор., передм., заг. ред. Р. Радишевський, М. Зимомря. – Київ-Дрогобич: Посвіт, 2012. – С. 187–189.
 2. Зимомря І.М.Інґеборґ Бахманн та її творчість: реалізація естетичного коду // Студії з україністики. Випуск Х. Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф’єва / Упор., передм., заг. ред. Р. Радишевський, М. Зимомря. – Київ-Дрогобич: Посвіт, 2012. – С. 348–362.
 3. Зимомря І.М.Rola dialogu w procesie recepcji: model twórczy Adama Zielińskiego // Таємниця слова : збірник наукових праць Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія : Українська філологія. Збірник на пошану доктора фіологічних наук, професора Любомира Сеника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 12. – С. 273–288.
 4. Зимомря І.М.Поетика австрійської малої прози середини' XXст.: образи та мотиви в стратегії Інґеборґ Бахманн // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філологічні науки. -Луганськ, 2013. -№ 14 (273). - Ч. II. - С. 35-41.
 5. Зимомря І.М., Зимомря М.І. Рецепція поетичної спадщини Тараса Шевченка в німецькомовному культурному просторі // Слово і час. – Київ, 2013. – № 7. – С. 8–15.
 6. Зимомря І.М., Зимомря М.І. Інтердисциплінарний вектор досліджень Лідії Дунаєвської та її вплив на фольклористичну діяльність Івана Хланти // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – Вип. 38. – С. 97–110.
 7. Zymomrya І.М., Zymomrya М.І. Die deutschsprachigen Novellen von Olha Kobyljanska als ein Grunstein zu neuen künstlerischen Rezeptionsvorstellungen // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. – Lwiw, 2013. – Nr. 26. – S. 53–54.
 8. Зимомря І.М.Зимомря М.І. Рецепція контексту: сутність перекладу та інтерпретації Шевченкової поезії німецькою мовою // Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць. До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 295–305.
 9. Зимомря І.М.Специфіка індивідуальної поетики малої прози Томаса Бернарда (на матеріалі збірки «Імітатор голосів») // Теорія літератури: концепції, інтерпретації: наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості; за ред. Л.В.Грицик. – К., 2012. – С. 97–106.
 10. Зимомря І.М.Зимомря І.М. До питання про стратегію репрезентації літературних явищ: дискурс взаємодії // «З роду нашого красного…» Перша професорка Волині. Збірник наукових праць на пошану професора Л.К. Оляндер. – Луцьк, 2014. – С. 76-85.
 11. Zymomrya I. On a problem of national and global significance of perception // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки. – Кіровоград, 2016. – Вип. 146. – С. 12–16.
 12. Zymomrya I. The role of moral, psychological and symbolic aspects in the novels of Emma Andijewska and Toni Morrison // Волинь-Житомирщина. На пошану профессора Володимира Олеговича Єршова. – Житомир, 2016. – Вип. 27. –С. 193–199.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Zymomrya І., Dushniy А., Ottmann D. The methodological aspects of education within the context of 21st century artistic pedagogy // Education of tomorrow. Education and upbringing in the educational school system / Red. naukowa: K. Denek, A. Kaminska, P. Glesniewicz. - Sosnowiec: Oficyria Wydawnicza «Humanitas», 2013. - P. 357-365.
 2. Зимомря І.М. Природа генологічної парадигми: явище, інструментарій, проблематика // Recepcja treści: studia literackie i translatoryczne / Pod redakcją: Iwan Zymomrya, Władysław Grzeszczuk, Mykoła Zymomrya. – Drohobycz-Użhorod-Częstochowa-Gdańsk: Posvit, 2014. – S. 196–209.
 3. Зимомря І.М., Зимомря М.I. Rola tłumaczenia w procesie nauczania języka obcego // Języki obce i literatura w dobie kryzysu humanistyki / Red.: Katarzyna Nowakowska, Piotr Niemiec, Sylwia Zajchowska. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut, 2015. – S. 263–272.
 4. Zymomrya M., Zymomrya I. Miejsce kompetencjі w systemie transcendentalnych zasad Kazierza Denka – nauczyciela; algorytm tworzący kulturę moralną // Paideia – droga do uniwersalismu w wychowaniu. Księga dedykowana pamięci Profesora Kazimiera Denka / Redakcia naukowa Leszek Pawelski, Bogdan Urbanek. – Szczecinek, 2016. – S. 315–322.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Зимомря І.М. Конструкт традиції у процесі розвитку жанру // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 13. – С. 197–209.
 2. Зимомря І.М., Мельник О. Рецепція образу природи у творчості Миколи Маркевича та Адама Міцкевича // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 11. – С. 179–184.
 3. Зимомря І.М. Система художніх засобів психологізму у прозі Тоні Моррісон // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 12. – С. 225–231.
 4. Зимомря М.І. Зимомря І.М. Репрезентація творчої взаємодії в епістолярній спадщині Івана Франка крізь призму авторської ментальності // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – Вип. 15. – С. 235–250.